Smeštaj Guča 2017.

- PRIVATNI SMEŠTAJ

- CENOVNIK SMEŠTAJA, ISHRANE, PREVOZA

- KAMP

GOOGLE MAP (GPRS)

Kontakt osoba za kamp:

Kontakt osoba za privatni smeštaj:

Naši partneri

Turistička agencija „A-Superturs ˮ d.o.o. Čačak poseduje licencu Organizatora turističkih putovanja OTP 20/2012.

Imamo 7 gostiju 
Članovi : 3
Sadržaj : 40
Poseta: : 501237
Početna O Dragačevu Crkve u Dragačevu
Crkve u Dragačevu
O Dragačevu

Crkva u Goračićima je najstari­ja u Dragačevu jedi­na pod zašti­tom države. Osno­vana je 1807. go­di­ne, a završena 1810. go­di­ne. Obno­vljena je 1856. go­di­ne. Zbog napuklo­sti zi­do­va crkva je bi­la zatvo­rena od 1929. do1933. go­di­ne, kada je završena sanaci­ja temelja .Crkva je po­svećena rođenju Bo­go­ro­di­ce (Mala Go­spođa, 21. septembar).

Crkva u Kotraži po­svećena je Svetom Đorđu Veli­ko­mučeni­ku. Smeštena je u sredi­štu sela, kod ško­le nedaleko od izvo­ra mi­neralne vo­de. Od Guče je udaljena 10 km, a Ivanji­ce 20 ki­lo­metara. Do nje se sti­že asfaltnim putem. 

Crkva u Kaoni po­svećena je Useko­vani­ju glave Svetog Jo­vana. Pre nego što je po­dignuta, verni­ci­ma su služi­le Bo­ro­va crkva u Do­njem Dubcu crkva brvnara („lučeva crkva“) u Mi­lato­vi­ći­ma, ko­je su stradale u požari­ma. Crkva se nalazi po­red kaonske ško­le, kraj puta Guča-Vi­ča-Kao­na-Kraljevo.

Crkva u Tijanju po­svećena je Svetom veli­ko­mučeni­ku Pro­ko­pi­ju. Nalazi se po­red puta Ti­janje-Čačak, s leve strane Ti­janske reke. Iz zapi­sa na južnoj fasadi crkve saznaje se da je sazi­dana 1810. go­di­ne da je kti­tor bio Jo­sif Mi­lo­vano­vić, ro­do­načelnik Po­po­vi­ća u Ti­janju. Crkva je obno­vljena 1856. go­di­ne kada je po­dignut lep zvo­nik.

 

Zbeg crkva je u peći­ni Kađenica, u ataru sela Dlji­na, na desnoj obali Zapadne Mo­rave, nedaleko od brane za hi­dro­elektranu u Ovčar Banji. Dopećine se stiže pešačkom stazom, strmom, sa stepeni­cama. Na sveti­li­šte ukazuje veli­ki krst ispred peći­ne, ko­ji se pro­sti­re na 50 kvadratnih metara, sa „džepo­vi­ma“ u kamenu pro­bi­jenim veli­kim „pro­zo­rom“, tako da je pri­lično osvetljena.

Crkva u Guči, po­svećena je svetim arhangeli­ma Mi­hai­lu i Gavri­lu, nalazi se u samom centru varo­ši­ce. Preneta je iz zaseo­ka Kornet prema Dragači­ci, gde je bi­la po­dignuta 1797. go­di­ne. Sagrađena je 1828. do1831. go­di­ne.

Crkva u Viči po­svećena je Svetom pro­ro­ku Ili­ji. U Vi­či se između Reljevca i Mari­či­ća brda, zapadno Male reke u Glavo­nji­ćima, nalaze se ostaci parohijske crkvi­ce, ko­ja je, po predanju, po­dignuta na razvali­nama nekadašnjeg manasti­ra Reljevca, ko­ji su Turci zapali­li. Na temelji­ma manasti­ra po­dignuta je mala crkvi­ca, u ko­joj je po­slednje pri­češće obavljeno oko1840. go­di­ne. Za po­di­zanje no­ve crkve bi­lo je po­kušaja 1869. go­di­ne ali ta zami­sao ni­je reali­zo­vana. Crkva je sazi­dana 1931. go­di­ne, zauzi­manjem svešteni­ka Mi­lana Nedo­vi­ća . Po­dignuta je na ko­si brežuljka do­mi­nira oko­li­nom. Udaljena je 10 ki­lo­metara Guče, na do­brom asfaltnom putu.